คณะวิทยาการจัดการ
    หน้าหลัก
    คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
    คณะกรรมการจรรยาบรรณ
    รายงานการประชุม
    ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน
    จรรยาบรรณคณาจารย์
    จรรยาบรรณบุคลากร
    จรรยาบรรณนักวิจัย
เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
   
   
   
 

ร้องเรียนจรรยาบรรณ

บุคคลที่ท่านต้องการร้องเรียน
รายละเอียดการร้องเรียน
ชื่อผู้ร้องเรียน
ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่
ต้องการ
ไม่ต้องการ
กรุณาใส่ช่องทางที่ท่านให้ติดต่อกลับ เช่น อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทร
 
 
  
 
ที่อยู่คณะ
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th